Projektering

I projekteringssteget kan ytterligare undersökningar och utredningar behövas för att avgöra vilken metod som ska användas och för detaljprojektering av arbetet. Projektering innefattar växthusgasalstrande moment som kontorsarbete, transporter, fältundersökningar inklusive energiförbrukning (el), analyser och förbrukningsmaterial. Indata i detta processteg kan matas in i delmomenten nedan.

Projekt:

Skogsavverkning

Arbete med avverkning av skog.
Benämning Alternativ Värde Emissionsfaktor CO2ekv
Totalt 0 kg
Lägg till Skogsavverkning