Omhändertagande av massor

Detta processteg omfattar momenten efter projekteringen i de fall där urschaktning och omhändertagande av massor utförs. I detta steg ingår eventuell sortering och hantering av massor inom arbetsområdet samt även transport av massor till externa behandlingsplatser, deponier eller för användning av massor på annan plats. I samband med schakt kan ingå moment som innebär hantering av länsvatten (bortpumpning) samt eventuell återinfiltration av grundvatten. Reningsutrustning kan krävas för omhändertagande av länsvattnet. I samband med urschaktning av förorenad jord förekommer oftast miljökontroll inklusive analyser av prov från schaktväggar och schaktbotten samt urschaktade massor för klassificering. Indata i detta processteg kan matas in i delmomenten nedan.

Projekt:

Skogsavverkning

Arbete med avverkning av skog.
Benämning Alternativ Värde Emissionsfaktor CO2ekv
Totalt 0 kg
Lägg till Skogsavverkning